FANDOM


This is a list of the staff credits involved with the game Kirby & The Amazing Mirror.

Director

Flagship:

 • Tomoaki Fukui

Special Advisor

Planning

Flagship:

 • Tomoaki Fukui
 • Shigeki Morihira
 • Takashi Hamamura
 • Toyohisa Tanabe
 • Taiki Ubukata

Dimps:

 • Takayuki Sakamoto

Programming

Dimps:

 • Katsuya Kuramoto
 • Takaya Yamane
 • Shinichi Manabe
 • Yamato Sobue
 • Masato Shimizu
 • Shinichiro Shibusawa

Design

Flagship:

 • Abeno Matsuzaki

Dimps:

 • Satoshi Yoshioka
 • Sadaki Matsumoto
 • Kaori Aoyama
 • Shinji Nohara
 • Tomomi Asano
 • Ikkei Manabe
 • Ayumi Tsuzaki
 • Toshiya Takagi

Sound

Dimps:

 • Hironobu Inagaki
 • Atsuyoshi Isemura

Character Voice (uncredited)

Technical Advisor

HAL Laboratory:

 • Teruyuki Gunji

Debug

HAL Laboratory:

 • Ryuki Kuraoka
 • Shutaro Kobayashi
 • Shoji Araki
 • Shigeyoshi Kuwamura
 • Hiroyo Imai
 • Takeshi Sasaki
 • Pole to Win
 • HAL Debug Team
 • Super Mario Club

Coordinators

Flagship:

 • Norihiko Kawabata

HAL Laboratory:

 • Hiroaki Suga
 • Masaru Kobayashi

Nintendo:

 • Mari Shirakawa

Artwork

HAL Laboratory:

 • Tetsuya Notoya
 • Kazuya Konishi
 • Atsuko Nakamura
 • Akiko Hayashi
 • Kaori Nishimura

European Localization

Nintendo of Europe:

 • Noriko Netley
 • Michaël Hugot
 • Thomas Aldenhövel
 • Francesca di Marco
 • Jesús Espí Tinoco

Nintendo of America:

 • Bill Trinen

Special Thanks

Flagship:

 • Yoshifumi Yamashita
 • Shiho Tsutsuji
 • Erina Makino
 • Tomoko Fukumoto

Dimps:

 • Hiroyuki Kawano
 • Seigo Ito
 • Yukihiro Deguchi

HAL Laboratory:

 • Satoshi Ishida
 • Chieko Obikane
 • Hisatoshi Takeuchi
 • GBA Team

Nintendo:

 • Hironobu Kakui
 • Masahiro Takeguchi

Nintendo of Europe:

 • Hitomi Naitoh
 • NOE Product Testing

Producers

Flagship:

 • Yasushi Adachi

HAL Laboratory:

 • Masayoshi Tanimura

Nintendo:

 • Shigeru Miyamoto
 • Kenji Miki

Executive Producer

 • Satoru Iwata
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.