FANDOM


This is a list of the staff credits involved with the game Kirby: Nightmare in Dream Land.

Chief Director

Director

 • Shinichi Shimomura

Programming (Chief)

 • Tetsuya Abe

Programming

 • Yoshimi Takahashi
 • Kouji Mori
 • Eitaro Nakamura
 • Takaaki Kawahara
 • Koji Akaike

Design (Chief)

 • Tsuyoshi Wakayama

Design

 • Hitoshi Kikkawa
 • Hiroo Takeshita
 • Teruhiko Suzuki
 • Yusuke Kataoka
 • Tomoko Nagaya
 • Tomoko Kitada

Motif Design (Chief)

 • Sanae Kubota

Motif Design

 • Tadashi Hashikura
 • Tomomi Minami
 • Tetsuya Mochizuki

Menu Design (Chief)

 • Michiko Takahashi

Menu Design

 • Emi Masai

Sound (Chief)

 • Shogo Sakai

Sound

 • Jun Ishikawa
 • Hirokazu Ando
 • Tadashi Ikegami

Character Voice (uncredited)

Airgrind Team

 • Shigefumi Kawase
 • Kazuki Sekimori
 • Masaaki Fukunaga
 • Reiko Iwao

Artwork (Chief)

 • Kazuya Konishi

Artwork

 • Atsuko Nakamura
 • Akiko Hayashi

Screen Text Translation

 • Nate Bihldorff
 • Scot Ritchey
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

NoA Coordination

 • Arnold A. Myers II
 • Jim Holdeman

NCL Coordination

 • Kenshirou Ueda

Technical Support

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda

Special Thanks

 • Hisatoshi Takeuchi
 • Masaru Kobayashi
 • Senji Hirose
 • Tetsuya Notoya
 • Satoshi Ishida
 • Chieko Obikane
 • Takao Nakano
 • Original Staff

Debug

 • HAL Debug Team
 • Super Mario Club
 • NoA Debug Team

Supervisor

 • Ashura Benimaru Itoh

Progress Supervision

 • Atsushi Kakuta

Project Management

 • Teruyuki Gunji

Producer

 • Hiroaki Suga
 • Masayoshi Tanimura

Executive Producer

 • Satoru Iwata
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.