FANDOM


This is a list of the staff credits involved with the game Kirby's Dream Course.

Director

 • Takashi Saito

Programmers

 • Tetsuya Abe
 • Teruyuki Gunji
 • Seiji Otoguro
 • Yoshimi Takahashi
 • Makoto Kanai
 • Satoshi Mitsuhara
 • Kei Nakajima

Map Card Programmers

 • Hiroaki Suga
 • Takumi Kawagoe

C.G. Designers

 • Shigeru Hashiguchi
 • Tadashi Hashikura
 • Kazuya Miura

Map Designers

 • Shinichi Shimomura
 • Kensuke Tanabe
 • Hideki Fujii

Music Composer

 • Hirokazu Ando

Originally Designed By

 • Tatsuya Hishida
 • Shinya Takahashi

Special Thanks To

 • Satoshi Ishida
 • Chieko Obikane
 • Hironobu Kakui
 • Shigeki Yamashiro
 • Takaaki Kazuno
 • Senji Hirose
 • Masaya Akiyama
 • Shane C Allala
 • Jim Wornell
 • Dan Owsen

Producers

 • Shigeru Miyamoto
 • Satoru Iwata

Co-Producers

 • Yasuhiro Sakai
 • Takao Shimizu

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.